Thursday, December 02, 2010

شخصی به شخصی گفت

شخصی به شخصی گفت : سخت ترین حرکت در رانندگی چبست؟
شخص دوم:  بعلت داشتن سرعت زیاد نتوانیم خودرو را کنترل کنیم
شخص اول پس از  جواب شخص دوم , خجالت کشید


No comments: