Thursday, December 23, 2010

کاش

شخصی به شخصی گفت : چرا در زمان رانندگی بین حداقل و حداکثر سرعت استاندارد حرکت میکنی؟

شخص دوم : تا کلمه کاش را به کار نبرم

شخص اول : کاش من هم اینگونه فکر می کردم


No comments: