Monday, December 06, 2010

از خود شروع کنیم

در imageگوگل سرچ کردم : فرهنگ رانندگی .
این دو قطعه عکس به وفور نشان داده شد.

http://www.rikhtopash.com/aks6/bein2.jpg

این عکس نشان می دهد که هر فردی از خود شروع کرده است.


http://www.web.iran-forum.ir/uploads/posts/2010-11/1289368852_1289327581_155779_742.jpg


این عکس نشان می دهد که هر فردی منتظر است اول نفر بعدی رعایت کند.

No comments: