Thursday, December 02, 2010

شخصی به شخصی گفت

شخصی به شخصی گفت : چکار کنیم که فرهنگ رانندگی غرب را به رخ ما نکشند؟
شخص دوم : از خود شروع کنیم
شخص اول رفت تو فکر

No comments: