Friday, December 10, 2010

زیباترین بخش مسافرت

شخصی به شخصی گفت : زیباترین بخش مسافرت؟
شخص دوم : مسیر مسافرت
شخص اول : پس چرا راننده ها در جاده ها با سرعت از هم سبقت میگیرند؟
شخص دوم : زیبائی راه و معنی مسافرت را فراموش کرده اند.
شخص اول : یعنی زندگی در زمان حال
شخص دوم: آفرین عزیز دلم

No comments: